Số lượt truy cập:
 

Danh mục các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ Lịch sử tỉnh Thái Bình

Ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái ...

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-SNV ngày 07/3/2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu...

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 01/TB-HĐKT Thông báo Kế hoạch tổ ...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn